תנאי השימוש בשירות

תנאי שימוש

כללי
ברוכים הבאים לאתר "מיטב מרכז מומחים".
"מיטב מרכז מומחים" הינו הבעלים והמפעיל הבלעדי של האתר. הכניסה לאתר זה כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין. בעצם השימוש והגלישה באתר הנך מביע את הסכמתך לכל התנאים המפורטים במסמך זה, ללא סייג או תנאי. בכל עת רשאי מיטב מרכז מומחים לשנות את תנאי השימוש האמורים באתר, ללא מתן הודעה מראש.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לגברים ולנשים כאחד.

בתנאים אלה, "גולש/ת" או "משתמש/ת" – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושה שימוש ו/או הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כוללים כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, גראפי, קולי, אור-קולי (או כל שילוב שלהם) ולרבות עיצובם, עריכתם, הפצתם, הצגתם, ולרבות כל תמונה, צילום, ציור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל ואייקון.

התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי
כל חומר רפואי ו/או מעין רפואי ו/או טיפולי ו/או תרופתי המופיע בפורטל זה ו/או בכל קישור ו/או הפניה שתתבצע באמצעות פורטל זה, הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי" והוא אינו בא במקום טיפול ו/או ייעוץ מקצועי רפואי. המידע בפורטל זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ רפואי אישי יש לפנות לרופא/ה."מיטב מרכז מומחים" לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות עוגמת נפש וכיוב', שייגרמו לך ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכן האתר.

קישורים
באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אתרים אלו אינם נמצאים בבעלות "מיטב מרכז מומחים" ולפיכך מיטב מרכז מומחים אינה ערבה לתוכנם, אמינותם ולחוקיותם. כמו כן, "מיטב מרכז מומחים" אינה מתחייבת כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
"מיטב מרכז מומחים" אינו אחראי לאתרים המכילים קישור לאתר זה או לתכנים שבאתרים אליהם מופיע קישור באתר זה ולתנאי השימוש בהם. בהתאם, "מיטב מרכז מומחים" לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות עוגמת נפש וכיוב', שייגרמו לך ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכנם ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים אלו.

זכויות קניין רוחני
האתר וכל הדפים והתכנים המצויים בו, הינם בבעלותו ובשליטתו הבלעדית של "מיטב מרכז מומחים" ומוגנים על ידי זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לעשות כל שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי את התכנים המופיעים באתר זה במלואם ו/או בחלקם, או לעשות בהם שימוש כלשהו (למעט שימוש אישי ופרטי) ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של מיטב מרכז מומחים. מובהר בזאת, כי כל מסמך בו ייעשה שימוש אישי או פרטי יכלול את מלוא סימני הגנת זכויות היוצרים והסימנים האחרים המגנים על זכויותיו של "מיטב מרכז מומחים".

מאגר מידע
חלק מהשירותים באתר המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת מען וכד'. עליך למסור פרטים מדויקים, נכונים ומהימנים.
מידע אישי מזהה שנמסר על ידך יישמר במאגר המידע שבבעלות "מיטב מרכז מומחים". "מיטב מרכז מומחים" יעשה שימוש במידע זה בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר. כל מידע אחר, קרי: מידע שאינו מידע אישי מזהה שיגיע לידיעת "מיטב מרכז מומחים" כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות רעיונות, המצאות, קונספטים, טכניקות וידע כללי, ייחשב כמידע לא סודי ולא מוגן ו"מיטב מרכז מומחים" יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש שהוא ו/או להעתיקו, לכל מטרה שהיא, לרבות, העברה לצדדים שלישיים, פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים וזאת, ללא כל תמורה.

אחריות
השימוש והגלישה באתר הינם ללא תשלום. "מיטב מרכז מומחים" לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה של שימוש במידע או בשירותים שימצאו באתר.
אתר זה מציג, בין היתר, מידע על נותני שירותים בתחום הרפואה והבריאות, מקדם מוצרים רפואיים, ומסייע ליצירת קשר עמם. "מיטב מרכז מומחים" לא יישא באחריות או חבות בגין מוצרים רפואיים או שירותים שירכשו באמצעות האתר.
על אף ש"מיטב מרכז מומחים" משקיע מאמצים על מנת שתוכנו של האתר יהיה עדכני ומדויק, המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמו שהם" (as is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. ייתכן ויופיעו באתר טעויות סופר או מידע שאינו מדויק או שלם לחלוטין ו"מיטב מרכז מומחים" לא יחוב באחריות כלשהי לנזק שייגרם, באופן ישיר או עקיף, עקב שיבושים אלה.
"מיטב מרכז מומחים" לא יישא באחריות עקב נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה המפעילה את האתר שיגרמו לך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב השימוש במוצרים המוצגים בו.
"מיטב מרכז מומחים" רשאי לסגור את האתר /או ולשנות את מבנהו ואת השירותים הניתנים בו, ללא מתן הודעה מראש. לא תהיה לך כל תביעה או טענה בעניין זה.

מקום השיפוט והדין החל
על כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב יפו.

 

מדיניות פרטיות וביטולים

כללי
ברוכים הבאים לאתר  https://meitavexperts.co.il.אתר זה מופעל על ידי חברת מיטב מרכז מומחים (להלן: החברה). בטרם תעשה שימוש באתר, אנא קרא ביסודיות את כל תנאי מדיניות הפרטיות המופיעים בו. תנאים אלו נועדו להבהיר לך כיצד החברה משתמשת במידע הנאסף על ידה או הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר.
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לגברים ולנשים כאחד.

הסכמה
השימוש והגלישה באתר, מהווים הסכמה מצדך לכל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצדך לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו.

מסירת פרטים
בדפים מסוימים באתר, ייתכנו שירותים המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, מען, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מידע בדבר מצב רפואי. שירותים אלה יינתנו רק לאחר מסירת הפרטים בשדות החובה, כמבוקש.
הזנת הפרטים האישיים באתר תחשב כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ולא תוכל להעלות טענה או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

מאגר מידע
פרטיך האישיים ישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על פי דין למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר המצריכים הרשמה ומסירת פרטים כאמור.
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי, בכל עת, לפנות לחברה (בין בעצמך ובין על ידי מיופה כח או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך כזה) ולבקש לעיין במידע הנוגע לגביך ומצוי במאגר זה.
הנך זכאי לבקש מהחברה למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיך האישיים המצויים במאגר המידע, והחברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותה לידי צדדים שלישיים, ויעשה זאת רק במקרים הבאים: לצורך מתן שירותי החברה: קביעת תורים לשירותים רפואיים אותם ביקשת ו/או שירותי חברה נוספים, ו/או במידה יקומו מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים בינך לבין החברה; אם החברה תהיה מחויבת לעשות זאת על פי דין ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת וכן בכל מקרה בו החברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; ו/או אם החברה תקים אתר(ים) נוסף(ים) ו/או תמזג את פעילות האתר עם פעילות של אתר(ים) אחר(ים) שבבעלותה, החברה תהיה רשאית להעביר לאתר(ים) החדש(ים) העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה.

שימוש במידע
החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידך במועד ההרשמה ו/או בנתונים או מידע שיצטברו אודותיך בעת השימוש באתר (לרבות מידע שייאסף אודות הרגלי הגלישה שלך), בין היתר, למטרות הבאות: על מנת ליצור עמך קשר, להעביר מידע לידיעתך ולעדכן אותך בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה; שיפור השירותים המוצעים באתר; התאמת האתר להעדפותיך; מחקר ושיווק ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידי החברה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד שלישי וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך.

קישורים
באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך עליך לבדוק מהי מדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

יצירת קשר
במידה ויש לך שאלות הנוגעות לאמור במסמך זה או ברצונך לבצע שינוי בדבר הפרטים האישיים, אנא צור עמנו קשר בטלפון 6838* 
אמצעי הגנה
החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, אין בהם כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שתמסור לחברה דרך האתר. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועליך לשקול בזהירות את המידע שאתה מעביר לאתר.

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדית, לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש. אנא בדוק כי הנך מודע למדיניות העדכנית.
מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 15.5.2019

מדיניות ביטולים

אנו שמחים כי נמצא תור מהיר עבורכם, ומאחלים לכם בריאות טובה
חשוב שתדעו שמיד לאחר אישור הבדיקה והתשלום, כל ביטול תור לבדיקה מסיבה כלשהי, לא תחויב עלות הבדיקה למעט דמי הטיפול.

צוות מיטב מרכז מומחים פועל מתוך חזון ברור לסייע בתאום בדיקות חיוניות, מתוך חזון לסייע בתאום בדיקות במקרים בהם יש קושי לאתר תור דחוף לבדיקה רפואית.

צוות ייעודי מקדיש זמן רצון וידע למצוא עבורך תור המותאם במיוחד לצורך שלכם.
החברה פועלת מתוך הבנת החרדה והקושי בהמתנה מתישה לתור לבדיקה, פענוח ומתן טיפול, על בסיס ניסיונה הרפואי הרחב והמקצועי מזה כ-7 שנים.

הצהרת נגישות

Call Now Button